Skip Navigation Links
Насловна
|
За проектот
|
SEA документи од светот
|
Контакт
Skip Navigation Links
MK
|
AL
|
EN
Skip Navigation Links
SEA ЛегислативаExpand SEA Легислатива
SEA Процедури
Дали е Вашиот план во SEA?Expand Дали е Вашиот план во SEA?
SEA експерти во МК
SEA плановиExpand SEA планови
Најчести прашања
Вие прашувате ние одговараме
Настани

 


СЕА Брошура

Одлуки и формулари
за СЕА

Упатства

Ставови и искуства

Билтен

Закажана јавна консултација по Извештајот за СОЖС

Јавното претпријатие за државни патишта закажа одржување на јавна консултација по Извештајот за СОЖС за Проект за инфраструктура за изградба на експресен пат А3 Косел (врска со А3) – Охрид – граница со Албанија, делница Охрид-Пештани во должина од 14,943км (км 9+325,96 до км 23+819,91), општина Охрид.

Извештајот за СОЖС за гореспоменатиот проект и Јавниот повик можат да се превземат тука.

Одлука за спроведување на постапка за СОЖС

Јавното претпријатие за државни патишта (ЈПДП) планира да реализира проект за Изградба на експресен пат А3 Косел (врска со А3) - Охрид - Граница со Р.Албанија (ГП Љубаништа), делница Охрид - Пештани во должина од 14,493км, (км 9+325.96 до км 23+819.91). Согласно Законот за животна средина (Сл.Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), ЈПДП донесе Одлука за спроведување на постапка за Стратегиска оцена на проектот врз животната средина (СОЖС).

Одлуката за спроведување на постапка за СОЖС со Формулар на основни податоци за планскиот документ и Мапа за предметната делница можат да се превземат од тука.

Јавно Претпријатие за државни патишта

 

ЛИНКОВИ
 

MЖСПП
 

NCEA
 

EVD
Поддржано од
Министерство за животна средина и просторно планирање,
МЕР, Влада на Холандија